2003. március
7. évfolyam, 1. szám

ARCHIVUM

NOCTUA

SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Grafika: Bakos Beáta


TARTALOM


Hibridizáció Fotókiállítás
Helmintológia: magyarul Új tankönyvek
 Új könyvek
Válogatás az Állatorvos-tudományi Könyvtár új beszerzéseiből
Ki miben segít? Új levéltári forráskiadvány


Hibridizáció

Mielőtt bárkinek Micsurin jutna az eszébe, szögezzük le: a hibridizáció a könyvtárakban nem funkciójuk lényegét érinti, hiszen továbbra is információt szolgáltatnak, változik azonban a médium, amelyen ez az információ található. A nyomtatott könyvek és folyóiratok mellett CD-ROM-on, és egyre nagyobb mértékben a világhálón közzétett elektronikus dokumentumok hozzáférését kell biztosítani ahhoz, hogy használóink igényeit ki tudjuk elégíteni. Ennek az átalakulásnak különösen nagy jelentősége van az állatorvosi szakmában, ahol az információt gyorsan, nagy földrajzi távolságokra kell eljuttatnunk.

Valóban nem lényegi a változás? Csak a közeg és a technika alakul át? Mindegy, hogy az állomány a polcokon van, vagy virtuális? Számos filozófiai és gyakorlati kérdés vár megoldásra, amelyek előttünk is csak fokozatosan tárulnak fel. Az mindenesetre bizonyos, hogy nem sok olyan szakma van, amelyben annyira gyors alkalmazkodásra, szemléletváltásra, tanulásra lenne szükség, mint éppen a miénkben.

A 2003-as év az Állatorvos-tudományi Könyvtárban ennek a jegyében telik el. Természetesen honlapunk fejlesztése során már évek óta törekszünk arra, hogy kialakítsunk egy olyan virtuális gyűjteményt és szolgáltatásegyüttest, amelynek használatához nem kell személyesen felkeresni a könyvtárat. Ilyen pl. a folyóiratok kapcsolatainak megadása, eredeti anyagok felvitele (Praxis), a fotóarchívum digitalizálása. Ebben az évben azonban két igen jelentős lépést is teszünk a "hibridizáció" irányába.

Februárban számítógépes oktatóterem nyílt meg könyvtárunkban, amely az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával jött létre. A Minisztérium fejleszteni kívánja az országos előfizetésű adatbázisok és teljes szöveges folyóirat-gyűjtemény használatát az interneten keresztül, amely az Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISz) program keretében, a felsőoktatási és országos szakkönyvtárakban, kutatóhelyeken vehető igénybe. A szükséges infrastruktúra és az internetes hozzáférés bővítése mellett az a cél, hogy az EISz használatát a hasonló képzésben már járatos könyvtárosok segítségével sajátíthassák el az oktatók, a kutatók és a főiskolai, egyetemi hallgatók.

Úgy véljük, ez a nagyszabású pályázat végre az őket megillető helyre teszi a könyvtárakat az információs társadalom felé mutató törekvésekben, támaszkodik eredményeikre és a könyvtárosok készségeire, tapasztalataira.

E tapasztalatok tágabb perspektívába helyezését és nemzetközi cseréjét szolgálja másik nagy vállalkozásunk: augusztusban könyvtárunk rendezi az állatorvosi könyvtárosok negyedik nemzetközi konferenciáját, amelynek címe: Papírról bitekre. Átalakulóban az állategészségügyi információ. Budapest, 2003. augusztus 6-9.

A tanácskozás fő témakörei: hibrid könyvtárak (információs források és új szolgáltatások menedzselése, stratégiai tervezés, marketing, portálok, továbbképzés stb.); elektronikus problémák (e-kiadás, e-folyóiratok, konzorciumok, hozzáférés, értékelés stb.); a használók képzése, különleges használói csoportok.

Mindkét vállalkozásunkról folyamatos, naprakész tájékoztatást adunk honlapunkon (http://konyvtar.univet.hu). Az EISz tanfolyamokat a hallgatók és egyetemi dolgozók után állatorvosok számára is meg fogjuk hirdetni, és reméljük, hogy a konferencián megújuló ismereteinket is fel tudjuk használni szolgáltatásaink fejlesztésére, a "hibridizáció" tökéletesítésére.

O. É.
VISSZA A TARTALOMHOZ


Fotókiállítás

2003. március 1-jétől Bana Péter állatorvostan-hallgató fotó-kiállítása látható az Állatorvos-tudományi Könyvtár olvasóter-mében. A kiállítást a Photo Porst Főfotó Kft. támogatta.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Helmintológia: magyarul

Ritkán ért akkora öröm, mint novemberben, amikor megérkezett Kassai Tanár úr Helmintológia című könyve. A magyar kiadást ugyan megelőzte az angol és a spanyol nyelvű, de mindegy, a remekmű anyanyelvemen itt van a kezemben.

Hogy mitől lesz egy könyvből remekmű? Egyszerű. Használhatónak kell lennie, s a Helmintológia az. A profi kukacoskodók éppúgy megtalálják benne azt, amit keresnek, mint azok az amatőr férgészek, akiknek az alapokra van szükségük.

Már az alapoktatás során is feltűnt, hogy Kassai professzor élvezetét leli abban, hogy gondolatait a lehető legösszefoglaltabban, érthetően, tömören adja át hallgatóinak. Ha úgy tetszik, egy mondatba sűrít ötöt. Itt is ez történt, s ennek következtében a könyv korántsem laza olvasmány, viszont 370 oldalon több ezer oldalnyi információt közöl (mint már említettem: érthetően).

Külön fel szeretném hívni a figyelmet a Féregfertőzések kórhatározása c. fejezetre, amely egy kezdő férgész számára Biblia, egy még annál is kezdőbb számára pedig csalogatás: ilyen egyszerű, próbáld ki! A képek, rajzok, ábrák (remekek!) a helyükön vannak. (Ki nem állhatom azokat a kézikönyveket, melyek egyfolytában más és más oldalakra küldözgetik az olvasót! Itt ilyen elvétve van, mert a munka átgondolt).

Hiányt pótol a féregtaxonok hétnyelvű szótára c. fejezet. Ezt azért emelem ki, mert az interneten kutakodó ember munkáját nagymértékben segíti e szótár, mely nélkül ma már nem is szabadna szakkönyvet kiadni.

Ostobaság lenne részemről végigszaladni a fejezeteken, nem is teszem. Fontosabbnak tartom felhívni a figyelmet a tudósi magatartásra, az emberre. Mi sem alkalmasabb erre, mint a "Köszönetnyilvánítás az angol kiadáshoz" első sora: "Mindenekelőtt a hallgatóimnak tartozom hálával...". Köszönjük.

(dr. Biró Péter Gábor)
Kassai Tibor: Helmintológia. Budapest: Medicina, 2003.(!) 369 p.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Új tankönyvek

Végre megjelent a várva várt nagyállat belgyógyászati könyv, melyet nemcsak a szigorlat előtt állók várták nagy lelkesedéssel, hanem a nagyállatok gyógyításával foglalkozó állatorvosok is.

Az első kötet méltó folytatása; szerkezete is azonos: állatfajonként és szervrendszerenként tárgyalja az adott betegségeket. Minden betegségnél az előfordulás, a kóroktan, a kórfejlődés, a tünetek, a kórjelzés, a gyógykezelés, valamint a kórjóslat kerül részletes tárgyalásra, ami egyszerűvé, gyakorlatiassá teszi a könyv használatát.

Az egész könyvre jellemző a könnyű olvashatóság, az egyértelmű, világos stílus, az érthetőséget pedig tovább segíti a számos illusztráció, habár sajnos a képek minősége időnként nem tökéletes.

A legnagyobb segítséget talán a számos táblázat adja a gyakorló állatorvosnak, ahol tömören szerepel például a gyógykezelés vagy az elkülönítő kórjelzés. Az utolsó fejezetben teljesen naprakészen megtalálhatjuk a gyógyszereket hatóanyag szerint, főbb tulajdonságaikat, illetve állatfajonkénti adagolásukat, ezen kívül a laboratóriumi referenciaértékeket.

Nagyon hasznos továbbá a fejezetek végén az irodalomjegyzék, mely elősegíti az adott téma mélyebb megismerését. Fontos megemlíteni, hogy ez a második kötet az elsővel szerves egységet alkot, nagyon sok az első kötetre vonatkozó utalás található benne.

Nehezen lehet elképzelni gyakorló állatorvost ezen könyv(ek) nélkül.

Állatorvosi belgyógyászat. 2. A lovak, a kérődzők és a sertések betegségei. Szerk. Karsai F. , Vörös K. Budapest: PrimAVet, 2002. 655 p.


Az utóbbi évek talán legnagyobb magyar állatorvosi könyvmeglepetésébe, az Állatorvosi hisztopatológiába belelapozva az embert elönti a boldogság. Egyszerűen világos, minőségi, egyértelmű. Csak annyit lehet ajánlani mindenkinek, aki egy kicsit is érdeklődik a (kór)szövettan iránt, hogy lapozzon bele, mert önmagáért beszél.

Nem csak a hisztopatológusok mindennapi munkáját könnyíti meg, de segít a kórbonctan vizsga előtt álló hallgatóknak és az ebben a témában "amatőr" klinikusoknak, illetve -- ha úgy tetszik -- kétnyelvűsége miatt akár az angol nyelvet tanulók számára is hasznos "frissítő" szakszöveg.

Csak gratulálni lehet ehhez a szép kiállítású könyvhöz.

Vetési F.: Állatorvosi hisztopatológia. Budapest: Mezőgazda, 2002. 315 p.
(Rigó Dóra)

VISSZA A TARTALOMHOZ


Új könyvek
Válogatás az Állatorvos-tudományi Könyvtár új beszerzéseiből

VISSZA A TARTALOMHOZ


Ki miben segít?

Szabóné Szávay Judit
könyvtárigazgató: szervezés, könyvtárügy, publikáció-elemzés, elektronikus könyvtár
Bábásné dr. Apostol Ilona
olvasószolgálat, történeti és új feldolgozás
Edelényi Ottília
ha nem tudja, kihez forduljon
Hajdu Gábor
rendszergazda: adatbázisok, hálózat
Kurják Jánosné, Margit
fénymásolás
Makrai Tímea
olvasószolgálat, kölcsönzés, információkeresés, tájékoztatás, használók képzése, honlap-szerkesztés
Oláh Edit
könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás folyóiratokról, olvasószolgálat
Orbán Éva
igazgatóhelyettes: olvasószolgálat, kölcsönzés, információkeresés, tájékoztatás, használók képzése
Szegediné Nagy Aranka
tájékoztatás a szakirodalom beszerzéséről (magyar és külföldi könyvek és jegyzetek)
Tóth Jánosné, Piroska
dokumentumszolgáltatás
Vayné Pádár Éva
tanszéki könyvtárak módszertani gondozása, használók képzése, olvasószolgálat, kölcsönzés, tájékoztatás, információkeresés

Dr. Drobinoha Angéla
munkatársunk, húsz éve a könyvtár dolgozója, osztályozási rendszerének alkotója, a különgyűjtemények (levéltár, múzeum, történeti gyűjtemény) gondozója, februárban nyugállományba ment, de "külső" munkatársként továbbra is támogatja a könyvtár munkáját.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Új levéltári forráskiadvány

Az Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg a "Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez" c. sorozat V/1. (1945)1946-1952 című kötete.

Az Állatorvos-tudományi Könyvtár levéltári anyaga tartalmilag és mennyiségileg egyaránt gazdag, ráadásul a vizsgált időszak iratai mind terjedelmesebbekké váltak, ezért a Könyvtár vezetésével egyetértésben a szerkesztő az eredeti koncepció megváltoztatására kényszerült. Az V. kötet időhatárát az oktatástörténeti fordulóponthoz igazította, de a kötetet két részre bontva nem kellett terjedelmi okokból lemondani értékes iratok közzétételéről. Az első rész 1952 decemberével, a kari státusz megváltozásával zárja a források sorát.

A most befejezett kiadvány a levéltár 5. fondjának 24 dobozában tárolt mintegy 6000 irat egyenkénti átnézésével készült. Összesen 243 fejcím alatt 277 iratot jelenít meg teljes szöveggel, vagy -- különösen jegyzőkönyvek esetében -- a karra nem vonatkozó részek kihagyásával. A válogatás elvi alapját az intézmény fejlődésének és a tudományterület oktatásának történetére, valamint a felsőoktatás irányításának alakulására jellemző tartalom határozta meg. Az időszak hallgatói létszámára vonatkozó adatokat, az intézmény vezetőinek nevét és a felsőoktatásért felelős miniszterek felsorolását függelékben tüntettük fel. Ugyancsak függelék tartalmazza a politikai okból elbocsátott, de a rendelkezésre álló iratok szerint visszavett hallgatók névsorát. A kötetet névmutató zárja.

(Cs. M.)
Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. V/1. (1945) 1946-1952. Szerk. Cserey Lászlóné. Budapest: SZIE ÁTK, 2002.

VISSZA A TARTALOMHOZ


A Noctua terjesztéséért, és ezen keresztül könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítéséért
köszönetet mondunk a Magyar Állatorvosi Kamarának.

NOCTUA SIVE NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Kiadja: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár

Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit

Felelős szerkesztő: Orbán Éva

Szerkesztők: Haralyi Krisztina, Varga Zsolt

Cím: 1078 Budapest, István u. 2.

Tel.: (06-1) 478-4226 (Titkárság), 478-4228 (Olvasószolgálat)

Fax: (06-1) 478-4227

Honlap: http://konyvtar.univet.hu
e-mail: library.univet@aotk.szie.hu

VISSZA A TARTALOMHOZ