Címoldal   Tartalomjegyzék


BevezetésEz a kiadvány egy olyan témakörhöz tartozik, amellyel 1984 óta foglalkozom, és amellyel igyekszem a továbbiakban is - buzgó adatgyűjtéssel - emléket állítani a nagy állatorvos elődöknek.
A témakör részei: a. magyar állatorvosi érmek, b. az állatorvosok hazai kitüntetései, c. az állatorvosok külföldi kitüntetései, d. magyar állatorvos-történeti szobrok, emlékművek, emléktáblák és festmények, e. tanintézményünk tanárainak és előadóinak sírjai

A témakör első négy részének publikációs adatait a bevezetést követő bibliográfiában találhatja meg az érdeklődő olvasó.

1966 óta lakom Budán, a Farkasréti temető közelében és gyakran tettem ott sétákat, térképet is beszereztem róla, és érdeklődéssel nézegettem az itt nyugvó nevezetes emberek síremlékeit. 1990-ben határoztam el, hogy felkutatom az állatorvosi vonatkozású nyughelyeket. Először itt gyűjtöttem adatokat állatorvosi tanintézményünk itt nyugvó tanárainak és előadóinak sírjairól. Ehhez nagy segítséget kaptam e temető irodájának akkori ügyintézőjétől, Csabai Margittól, akinek ezúton is köszönetemet fejezem ki.

Később tanárainknak a Fiúmei úti sírkertben (Kerepesi temető) lévő sírjait dolgoztam fel. Itteni munkám támogatásáért Bártfai Györgynét, a temetőiroda munkatársát illeti köszönet. A X. kerületi Újköztemető sírjainak ilyen irányú összegyűjtése és fényképezése 2004-ben történt meg.

Mivel e három temetőn kívül más budapesti, valamint vidéki temetőkben nyugvó tanáraink sírjait is ismertem, ezért - a teljesség érdekében - az előbbi három temető anyagának a Magyar Állatorvosok Lapjában való közzététele után, ezek feldolgozását is elvégeztem.

Ebben a kiadványban 1818 és 2004 között elhunyt tanáraink születési és halálozási adatai mellett oktatási tevékenységükre is röviden kitérek, és felsorolom fontosabb tankönyveiket is. Síradataik mellett arcképüket és sírjuk fényképét, valamint a róluk megjelent nekrológ, híradás címét és forrását is megadom. A megjelentetett adatok és arcképek a Veterinariusban, az Állatorvosi Lapokban, a Magyar Állatorvosok Lapjában, az Orvosi Hetilapban és egyéb folyóiratokban található nekrológokból, híradásokból, valamint különféle évkönyvekből, lexikonokból és kiadványokból származnak, melyek felsorolása a nekrológ vagy irodalom címszó alatt található.

Nem kis gondot jelentett annak eldöntése, hogy az egyetemi tanárokon és docenseken kívül kik szerepeljenek a kiadványban. A címzetes egyetemi tanárokat, tanintézményünk magántanárait, valamint más egyetemek olyan oktatóit vettem fel a névsorba, akik valamilyen tantárgyat, vagy a leckekönyvben külön szereplő tárgyrészt oktattak intézményünkben.

A születési és halálozási adatoknál a vármegyét csak akkor adom meg, ha a születés, vagy halálozás a jelenlegi Magyarországon kívüli területen történt. Az 1920. év utáni időszakra vonatkozó helységneveknél először a magyar nevüket közlöm, de zárójelben a jelenlegi idegen nevüket és az országot is feltüntetem.

Az egyes személyek sírjainak leírása után számmal $ ^{1, 2, 3}$ hivatkozom a Magyar Állatorvosok Lapjában e témában eddig megjelent közleményeimre, amelyek részletes adatai a kiadvány végén, az irodalomjegyzékben találhatók.

A sírokról általában kétféle fényképet készítettem, az egyik az egész sírt, a másik a sírfeliratot ábrázolja. A nem általam készített sírképek, síremlékek fényképénél feltüntetem a felvételt készítő nevét.

Bővebb információ az elhunytakról az egyes személyeknél megadott nekrológokban, illetve irodalmi hivatkozásokban található.

Vannak olyanok is, akinek a hamvai nem temetőben nyugszanak, hanem a családjuk őrzi azokat, továbbá két tanárunk külföldön van eltemetve. A rájuk vonatkozó adatok a "Függelék"-ben találhatók.

A mellékletben megtalálható néhány temető térképe. Ezzel az összeállítással szeretnék tájékoztatást nyújtani a sírok után érdeklődőknek és azoknak, akik az egyes temetőkben szeretnék felkeresni volt tanáraik sírját, hogy kegyeletüket leróják.

"Állatorvosi tanintézményünk 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és előadóinak sírjai magyarországi temetőkben" (ennek a kiadványnak a munkaváltozataként) interneten is elérhető: /portre/sirok.pdf

A kiadványban szereplő adatok, arcképek és sírképek kiegészítéséhez köszönettel fogadnám a tisztelt olvasók segítségét, ha a birtokukban lévő anyagot - nevemre szólóan - eljuttatnák az Állatorvos-tudományi Könyvtárba, Orbán Éva igazgatóhelyetteshez.

Köszönetemet szeretném kifejezni Kardeván Andor nyug. egyetemi tanárnak és Mészáros János akadémikusnak e munkámmal kapcsolatos értékes tanácsaikért, Orbán Éva könyvtárigazgató-helyettesnek, Winkler Beátának és dr. Solymosi Norbertnek a kiadvány tipográfiai és nyomdai előkészítéséért, valamint az egyes fényképeknél feltüntetett azon személyeknek akik sírképeikkel kiegészítették meglévő anyagomat, továbbá mindazoknak akik síradatokat bocsátottak rendelkezésemre.

Mészáros M. János dr.

Címoldal   Tartalomjegyzék