MAGYAR ÁLLATORVOSI PANTEON


Magyary-Kossa Gyula
Major Sándor
Manninger Rezső
Marcis Árpád
Marek József
Márkus József
Medveczky István
Méhes György
Mészáros István
Mészáros M. János
Mihálka Antal
Mina János
Mitterpacher Lajos
Mócsy János
Modor Vidor
Monostori Károly


Magyary-Kossa Gyula
(1865-1944)
» életrajza (Fehér György)
» időskori arcképe (fénykép)
» ifjúkori arcképe (fénykép)
» kevésbé ismert képe
» szobra
» arcképe (festmény)
» emlékérem
» sírja
» művei
ABC

Orvosdoktor, a gyógyszer- és a méregtan tanára 1896-tól 1936-ig. Nagyszámú, fontos gyógyszertani és méregtani vizsgálatán kívül maradandót alkotott a magyar orvostörténet-írás terén is. Négykötetes munkájának adatai nélkül a magyar orvostörténetet megírni nem lehet. Az állatorvos-történelem elôadója is volt 1896-tól 1905-ig. (FGY)Major Sándor
(1890-1964)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény)
» sírja
» művei
ABC

Magyar királyi állatorvos-vezérőrnagy, egyetemi magántanár, a lóismeret tantárgy oktatója a M. kir. Honvéd Ludovika Akadémián és a hátasló alkata című tantárgy oktatója az állatorvostan hallgatók számára. A II. magyar hadsereg vezető főállatorvosa, a honvéd állatorvosi tisztikar vezetője. (FGY)Manninger Rezső
(1890-1970)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» professzor-társai körében
» átveszi h. c. doktori oklevelét
» Bertrand professzorral
» Sabin professzorral
» temetése
» özvegye
» szobra
» emléktáblája (OAI)
» emléktáblája (Sopron)
» arcképe (festmény, Phylaxia)
» arcképe (festmény, Gödöllő)
» érme
» Manninger Rezső emléktábla felavatására készített érem
» Az Országos Állategészségügyi Intézet 50 éves jubileumi érme
» A jubileumi ünnepség résztvevői részére vert érem
» emlékérem
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, az MTA alelnöke (1960–1967), az egyetem járványtani tanszékének vezetô egyetemi tanára (1927–1963), az Országos Állategészségügyi Intézet megalapítója és elsô vezetôje (1928–1943). Nemzetközileg elismert, kiváló tudós, az állatorvosi mikrobiológia és járványtan iskolateremtô egyénisége. (FGY)


Marcis Árpád
(1884-1950)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
ABC

Állatorvos-doktor, a szerológiai diagnosztika magántanára, az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatója. (MMJ)Marek József
(1868-1952)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» arcképe (festmény)
» szobra (AOTK Park)
» szobra (FVM)
» szobra (ÁOTK Belgyógyászati Tsz.)
» szobra (Mohács)
» emléktáblája (Komárom)
Ȏrme(Madarassy)
» érme (Kovanič)
» emlékérem
» iskolaérem
» A mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola 50 éves jubileumi érme
» A mohácsi Marek József Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola jutalomérme
» sírja
» művei
ABC

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja, Kossuth-díjas egyetemi tanár. A M. kir. Állatorvosi Fôiskola, majd a M. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezôgazdasági és Állatorvosi Karának belgyógyász tanára 1901-tôl 1935-ig. A belgyógyászati tanszék és klinika vezetôje, a belgyógyászat tudományszakának kialakítója. Hutÿra Ferenccel közösen írt Állatorvosi belgyógyászata értékes kézikönyve az egész világ állatorvosainak. (FGY)Márkus József
(1911-1994)
» életrajza (Fehér György)
» érme
» sírja
» művei
ABC

Agrármérnök egyetemi tanár, a mezôgazdasági tudományok kandidátusa, a juhtenyésztés, a gyapjúminôsítés, a vércsoportkutatás és a takarmányozástan kutatója, az állattenyésztéstan és a takarmányozástan tanszékeinek vezetô tanára, a takarmányozástani tanszék megszervezôje. (FGY)Medveczky István
(1951-1999)
» életrajza (Fehér György)
» díj
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az Állatorvostudományi Egyetem járványtani és mikrobiológiai tanszékének egyetemi docense, a virológia (1985), illetve a járványtan egyes fejezeteinek (1990) elôadója, a bakteriológia és a virológia kutatója, a mikrobiológiai biotechnológia címû fakultatív tárgy szervezôje, kiváló elôadó. (FGY)Méhes György
(1906-1991)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
ABC

Állatorvosdoktor, a Húsipari Állatorvosi Ellenôrzô Szolgálat igazgató fôállatorvosa, a Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karán a hús- és tejhigiénia címû kötelezô tantárgy oktatója 1946-tól 1949-ig. (FGY)


Mészáros István
(1910-2006)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Dr. h. c Kossuth-díjas címzetes egyetemi tanár, szaporodásbiológus, a mesterséges termékenyítés meghonosítója hazánkban, tudományának iskolateremtô egyénisége. Az Országos Mesterséges Termékenyítô Központ, a szaporítóanyag-bank létesítôje. (FGY)


Mészáros M. János
(1929-2009)
» önéletrajza
» művei
ABC

A Kórbonctani és igazságügyi állatorvostani tanszék adjunktusa, állatorvostörténész, az állatorvosi numizmatika megteremtője hazánkban. (OÉ)


Mihálka Antal
(1810-1867)
» életrajza (Fehér György)
» művei
ABC

Orvosdoktor, a Pesti Egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszéke és állatgyógyintézete második segédje 1843-tól 1846-ig. (FGY)


Mina János
(1829-1880)
» életrajza (Fehér György)
ABC

A Kolozsvári Egyetemen az állatjárványtan és állatorvosi rendészet nyilvános, rendes egyetemi tanára (1862–1880), a keleti marhavész elleni küzdelem (1860) sikeres vezetôje. (FGY)Mitterpacher Lajos
(1734-1814)
» életrajza (Fehér György)
» szobra
» szobra (Mezőgazdasági Múzeum)
» művei
ABC

Bölcsészdoktor, a mezôgazdaságtan, az „oeconomia ruralis” elsô elôadója, tanszékének megszervezôje. Tolnay Sándorral együtt a pesti állatgyógyintézet megmentôje az oktatás bécsi kitelepítésétôl. (FGY)Mócsy János
(1895-1976)
» életrajza (Fehér György)
» arcképe (fénykép)
» professzortársai körében
» átveszi a h. c. doktori oklevelet
» arcképe (festmény)
» szobra (ÁOTK Park)
» emléktáblája (Kalocsa)
» érme
» emlékérem
» sírja
» művei
ABC

Állatorvosdoktor, akadémikus, a belgyógyászat nyilvános rendes tanára 1935-tôl 1961-ig, az állatorvostudomány nemzetközileg is elismert tudósa, a Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere címû, több nyelven megjelent szakkönyv egyik szerzôje. A nagyüzemi állattartás állat-egészségügyi problémáinak elsô hazai kutatója. (FGY)Modor Vidor
(1910-1979)
» életrajza (Fehér György)
» sírja
» művei
ABC

Okleveles gyógyszerész, bölcsész-doktor, kémia, biológia, ásvány- és kôzettan szakos középiskolai tanár, egyetemi docens, a növénytani tanszék vezetôje 1953-tól 1971-ig, a növénycönológia és a gyógynövények kutatója. (FGY)Monostori Károly
(1852-1917)
» életrajza (Fehér György)
» ifjúkori arcképe (fénykép)
» időskori képe (fénykép)
» arcképe (festmény)
» sírja
» művei
ABC

Állatorvos, az állattenyésztéstan rendes tanára 1884-tôl 1908-ig. A szülészet elôadója 1888-tól 1889-ig, kiváló szakíró. Mintegy három évtizeden át igen termékeny munkát végzett szakmájában, a társadalmi közéletben, egyszersmind a szépirodalom területén is. (FGY)